Wsparcie na poziomie lokalnym

Punkt Obsługi Inwestora

Mając na uwadze jakość obsługi inwestorów oraz stawiając za cel stworzenie proinwestycyjnego klimatu uruchomiliśmy w Urzędzie Miasta  Punkt Obsługi Inwestora, gdzie potencjalni inwestorzy oraz przedsiębiorcy zarówno krajowi, jak i zagraniczni otrzymają wsparcie oraz zostaną kompleksowo i profesjonalnie obsłużeni.

W ramach Punktu Obsługi Inwestora (POI) w Gminie Miejskiej Dzierżoniów, funkcjonuje Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIE), które należy do pierwszej w Polsce Regionalnej sieci promocji gospodarczej. Centrum działa zgodnie ze standardami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – PAIH i  jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Dzierżoniowie oraz podejmujących działalność eksportową.

Zgłaszając się do Centrum przedsiębiorca m.in. uzyska:

 • ofertę terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal, magazynów oraz zachęt inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Dzierżoniów,
 • wsparcie przy wejściu na polski rynek, np. organizacja wizyt inwestora,
 • wsparcie przy prowadzeniu biznesu, np. poprzez organizowanie i/lub informowanie o wydarzeniach (targi, misje, spotkania informacyjne, konferencje i inne)
 • możliwość udziału w spotkaniach biznesowych z udziałem ekspertów zewnętrznych np. z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej itp.
 • informację nt. instytucji wspierających biznes.
 • asystę  w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu.
 • opiekę poinwestycyjną dla firm (wsparcie firm już działających na terenie gminy).
 • Informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Gminę Miejską Dzierżoniów oraz Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI)

KONTAKT:
Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera znajduje się w Urzędzie Miasta - pokój nr 4.

Telefon kontaktowy: +48 74 645 08 79 E-mail: estraszakatum [dot] dzierzoniow [dot] pl
 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ lub POMOCY DE MINIMIS. Pomoc ta ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego Dzierżoniowa.

W ramach REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy realizują nową inwestycję rozumianą jako:

 • założenie nowego przedsiębiorstwa,
 • rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów (usług) uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,
 • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.  

Wsparcie udzielane jest na nierozpoczęty projekt inwestycyjny, co oznacza, że żadne prace budowlane czy zakup maszyn i urządzeń nie mogą rozpocząć się przed złożeniem zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy publicznej. Podjęcie przez przedsiębiorstwo prawnie wiążącego zobowiązania np. podpisanie umowy czy zamówienia – oznacza rozpoczęcie projektu.

Regionalna Pomoc Inwestycyjna przysługuje od roku następującego po roku, w którym zakończono inwestycję początkową. Zwolnienie przysługuje na okres 5 lat lub do wykorzystania maksymalnej intensywności pomocy. Uchwała, dotycząca Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać także ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w formie POMOCY DE MINIMIS. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych (za wyjątkiem sektora drogowego transportu towarów).

Uchwały, dotyczące pomocy de minimis obowiązują do 31 grudnia 2023 roku.

Dzierżoniowscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie, gdy:

 • prowadzą działalność gastronomiczną w obrębie centrum miasta – zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalnie 2 lata;
 • budują lub przebudowują ogólnodostępne parkingi - zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalnie 2 lata,
 • dokonują w przedsiębiorstwie trwałej likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnoprawnościami – zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 3 lat
 • dokonują zmiany sposobu ogrzewania w przedsiębiorstwie (z nieekologicznego na ekologiczne) - zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 2 lat.

Szczegółowe warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zawarte są w poszczególnych uchwałach Rady Miejskiej Dzierżoniowa, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta:

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pan Marcin Szczepanowski tel. 74 645 08 21, e-mail: mszczepanowskiatum [dot] dzierzoniow [dot] pl 

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie 

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców w celu pozyskiwania i kształcenia kadr m.in.:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz środki  na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy (m.in. staże, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników),
 • wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy (m.in. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • inne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów tel.: +48 (74) 832 03 80; http://dzierzoniow.praca.gov.pl/

Data publikacji: 26.08.2021 11:01:27
Utworzone przez: admin_vobacom
Data aktualizacji: 12.10.2021 13:20:35
Liczba odsłon: 82