Wsparcie na poziomie lokalnym | Invest Dzierżoniów

Wsparcie na poziomie lokalnym

Punkt Obsługi InwestoraLogo Invest in Dzierżoniów

Mając na uwadze jakość obsługi inwestorów oraz stawiając za cel stworzenie proinwestycyjnego klimatu uruchomiliśmy w Urzędzie Miasta  Punkt Obsługi Inwestora, gdzie potencjalni inwestorzy oraz przedsiębiorcy zarówno krajowi, jak i zagraniczni otrzymają wsparcie oraz zostaną kompleksowo i profesjonalnie obsłużeni.

W ramach Punktu Obsługi Inwestora (POI) w Gminie Miejskiej Dzierżoniów, funkcjonuje Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIE), które należy do pierwszej w Polsce Regionalnej sieci promocji gospodarczej. Centrum działa zgodnie ze standardami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – PAIH i  jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Dzierżoniowie oraz podejmujących działalność eksportową.

Zgłaszając się do Centrum przedsiębiorca m.in. uzyska:

 • ofertę terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal, magazynów oraz zachęt inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Dzierżoniów,
 • wsparcie przy wejściu na polski rynek, np. organizacja wizyt inwestora,
 • wsparcie przy prowadzeniu biznesu, np. poprzez organizowanie i/lub informowanie o wydarzeniach (targi, misje, spotkania informacyjne, konferencje i inne)
 • możliwość udziału w spotkaniach biznesowych z udziałem ekspertów zewnętrznych np. z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej itp.
 • informację nt. instytucji wspierających biznes.
 • asystę  w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu.
 • opiekę poinwestycyjną dla firm (wsparcie firm już działających na terenie gminy).
 • Informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Gminę Miejską Dzierżoniów oraz Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI)

KONTAKT:
Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera znajduje się w Urzędzie Miasta - pokój nr 4.

Telefon kontaktowy: +48 74 645 08 79 E-mail: estraszakatum [dot] dzierzoniow [dot] pl
 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej lub Pomocy de minimis. Pomoc ta ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego Dzierżoniowa.

Regionalna Pomoc Inwestycyjna

Kto może otrzymać zwolnienie?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości może otrzymać przedsiębiorstwo w związku z realizacją nowej inwestycji polegającej na:

 • w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa:
  •  budowie nowego zakładu,
  • dywersyfikacji produkcji/usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług,
  •  rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego/usługowego istniejącego przedsiębiorstwa,
  • nabyciu aktywów nalężących do  przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte,
 •     w przypadku dużego przedsiębiorcy:
  • budowie nowego zakładu lub dywersyfikacji produkcji/usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług - zakaz finansowania dotyczy takiej samej lub podobnej działalności dotychczas prowadzonej przez przedsiębiorcę, przy czym taka sama lub podobna działalność  to działalność  wchodząca w zakres tej samej  klasy (4 cyfrowy kod numeryczny) w statystycznej klasyfikacji  działalności gospodarczej NACE, Rev.2,
  • nabycie aktywów nalężących do przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte – zakaz finansowania dotyczy takiej samej lub podobnej działalności dotychczas prowadzonej w nabywanym /zamykanym zakładzie (niezależnie od tego co robi/robił nabywca zakładu), nowa działalność, która ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie może być taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna do takiej działalności.

Jakie przedmioty opodatkowania są objęte zwolnieniem?

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają położone na terenie miasta budynki lub ich części, budowle lub ich części, grunty lub ich części, bezpośrednio związane z nową inwestycją w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na jaki okres przysługuje zwolnienie?

Zwolnienie  przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływają 3 lata od dnia udzielania pomocy.

Co zrobić, aby uzyskać zwolnienie?

Należy przedłożyć  na etapie planowania nowej inwestycji pisemne zgłoszenie, co oznacz że żadne prace budowlane czy zakup maszyn i urządzeń nie mogą rozpocząć się przed złożeniem zgłoszenia.

Jakie są obowiązki przedsiębiorstwa które nabyło prawo do zwolnienia?

 •     rozpoczęcie prac nad nową inwestycją w terminie 12 miesięcy od dnia zgłoszenia,
 •     zakończenie nowej inwestycji w terminie, w którym upływają 3 lata od rozpoczęcia pracnad nową inwestycją,
 •     utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat.

Uchwała, dotycząca Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku.

Uchwałę dotyczącą Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Pomoc de minimis

Przedsiębiorcy mogą skorzystać także ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w formie pomocy de mninimis. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych (za wyjątkiem sektora drogowego transportu towarów).

Uchwały, dotyczące pomocy de minimis obowiązują do 30 czerwca 2024 roku.

Dzierżoniowscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie, gdy:

 • prowadzą działalność gastronomiczną w obrębie centrum miasta – zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalnie 2 lata;
 • budują lub przebudowują ogólnodostępne parkingi - zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalnie 3 lata;
 • dokonują w przedsiębiorstwie trwałej likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnoprawnościami – zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 3 lat;
 • dokonują zmiany sposobu ogrzewania w przedsiębiorstwie (z nieekologicznego na ekologiczne) - zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 2 lat.

Szczegółowe warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zawarte są w poszczególnych uchwałach Rady Miejskiej Dzierżoniowa, znajdujących się  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Szczegółowych informacji udziela Marcin Szczepanowski tel. 74 645 08 21, e-mail: mszczepanowskiatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

 

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie 

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców w celu pozyskiwania i kształcenia kadr m.in.:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz środki  na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy (m.in. staże, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników),
 • wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy (m.in. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • inne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów tel.: +48 (74) 832 03 80; http://dzierzoniow.praca.gov.pl/

Data publikacji: 26.08.2021 11:01:27
Utworzone przez: admin_vobacom
Data aktualizacji: 15.03.2024 09:36:29
Liczba odsłon: 517