Local level | Invest Dzierżoniów

Local level

Logo GCOIEInvestor Service Point

Bearing in mind the quality of investor service and with the goal of creating a pro-investment climate, we have launched an Investor Service Point in the City Hall, where potential investors and entrepreneurs, both domestic and foreign, will receive support and will be provided comprehensively and professionally. As part of the Investor Service Point (POI) in the Dzierżoniów City Commune, there is the Commune Investor and Exporter Service Center (GCOIE), which belongs to the first regional economic promotion network in Poland. The center operates in accordance with the standards of the Polish Investment and Trade Agency and is the first contact point for entrepreneurs interested in investing in Dzierżoniów and undertaking export activities.
By reporting to the Center, an entrepreneur, among others will obtain:

 • an offer of investment areas, office space, halls, warehouses and investment incentives in the Dzierżoniów Municipal Commune,
 • support in entering the Polish market, e.g. organizing investor visits,
 • support in running a business, e.g. by organizing and / or informing about events (fairs, missions, information meetings, conferences and others)
 • opportunity to participate in business meetings with the participation of external experts, e.g. from the Wałbrzych Special Economic Zone, the Lower Silesian Agency for Economic Cooperation, etc.
 • information on institutions supporting business.
 • assistance in the necessary administrative and legal procedures occurring during the project implementation.
 • post-investment care for companies (support for companies already operating in the commune).
 • Information on investment incentives provided by the Dzierżoniów Municipal Commune and the Wałbrzych Special Economic Zone within the Polish Investment Zone

CONTACT:
The Commune Investor and Exporter Assistance Center is located in the City Hall - room No.4. Contact phone: +48 74 645 08 79 E-mail: estraszakatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

We invite you to contact us and cooperate with us!

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej lub Pomocy de minimis. Pomoc ta ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego Dzierżoniowa.

Regionalna Pomoc Inwestycyjna

Kto może otrzymać zwolnienie?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości może otrzymać przedsiębiorstwo w związku z realizacją nowej inwestycji polegającej na:

 • w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa:
  •  budowie nowego zakładu,
  • dywersyfikacji produkcji/usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług,
  •  rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego/usługowego istniejącego przedsiębiorstwa,
  • nabyciu aktywów nalężących do  przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte,
 •     w przypadku dużego przedsiębiorcy:
  • budowie nowego zakładu lub dywersyfikacji produkcji/usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług - zakaz finansowania dotyczy takiej samej lub podobnej działalności dotychczas prowadzonej przez przedsiębiorcę, przy czym taka sama lub podobna działalność  to działalność  wchodząca w zakres tej samej  klasy (4 cyfrowy kod numeryczny) w statystycznej klasyfikacji  działalności gospodarczej NACE, Rev.2,
  • nabycie aktywów nalężących do przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte – zakaz finansowania dotyczy takiej samej lub podobnej działalności dotychczas prowadzonej w nabywanym /zamykanym zakładzie (niezależnie od tego co robi/robił nabywca zakładu), nowa działalność, która ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie może być taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna do takiej działalności.

Jakie przedmioty opodatkowania są objęte zwolnieniem?

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają położone na terenie miasta budynki lub ich części, budowle lub ich części, grunty lub ich części, bezpośrednio związane z nową inwestycją w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na jaki okres przysługuje zwolnienie?

Zwolnienie  przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływają 3 lata od dnia udzielania pomocy.

Co zrobić, aby uzyskać zwolnienie?

Należy przedłożyć  na etapie planowania nowej inwestycji pisemne zgłoszenie, co oznacz że żadne prace budowlane czy zakup maszyn i urządzeń nie mogą rozpocząć się przed złożeniem zgłoszenia.

Jakie są obowiązki przedsiębiorstwa które nabyło prawo do zwolnienia?

 •     rozpoczęcie prac nad nową inwestycją w terminie 12 miesięcy od dnia zgłoszenia,
 •     zakończenie nowej inwestycji w terminie, w którym upływają 3 lata od rozpoczęcia pracnad nową inwestycją,
 •     utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat.

Uchwała, dotycząca Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwałę dotyczącą Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Pomoc de minimis

Przedsiębiorcy mogą skorzystać także ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w formie pomocy de mninimis. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych (za wyjątkiem sektora drogowego transportu towarów).

Uchwały, dotyczące pomocy de minimis obowiązują do 30 czerwca 2024 roku.

Dzierżoniowscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie, gdy:

 • prowadzą działalność gastronomiczną w obrębie centrum miasta – zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalnie 2 lata;
 • budują lub przebudowują ogólnodostępne parkingi - zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalnie 3 lata;
 • dokonują w przedsiębiorstwie trwałej likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnoprawnościami – zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 3 lat;
 • dokonują zmiany sposobu ogrzewania w przedsiębiorstwie (z nieekologicznego na ekologiczne) - zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 2 lat.

Szczegółowe warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zawarte są w poszczególnych uchwałach Rady Miejskiej Dzierżoniowa, znajdujących się  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Szczegółowych informacji udziela Marcin Szczepanowski tel. 74 645 08 21, e-mail: mszczepanowskiatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

 

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie 

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców w celu pozyskiwania i kształcenia kadr m.in.:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz środki  na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy (m.in. staże, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników),
 • wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy (m.in. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • inne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów tel.: +48 (74) 832 03 80; http://dzierzoniow.praca.gov.pl/

Date of information creation: 06.09.2021 14:13:08
Person creating information: admin_vobacom
Date of last modification: 22.11.2021 13:39:17
Number of views: 443