Rodo | Invest Dzierżoniów

Rodo

Urząd Miasta w Dzierżoniowie chroni Twoje dane osobowe i dba o ich bezpieczeństwo. Kiedy załatwiasz sprawy w naszym urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Zbieramy tylko te dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę i mamy obowiązek je przechowywać przez okres wynikający z przepisów prawa.  Przy przetwarzaniu Twoich danych zawsze dbamy o ich bezpieczeństwo oraz szanujemy Twoją prywatność.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informacja sektora publicznego stanowi wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, itp.) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a co za tym idzie dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Miasta w Dzierżoniowie

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  •     udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie: bip.dzierzoniow.pl,
  •     udostępniona w serwisie internetowym,
  •     przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Miasta w Dzierżoniowie:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Miasta w Dzierżoniowie nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  •     poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  •     udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  •     informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Urząd Miasta w Dzierżoniowie określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Podstawa prawna: art.14 ust.1 Rozdział 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. O ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 poz.1243 tekst jednolity ze zmianami)

Wnioski do pobrania

Data publikacji: 13.08.2020 13:32:05
Utworzone przez: patryk_sm
Data aktualizacji: 06.08.2021 12:52:41
Liczba odsłon: 23