Deklaracja dostępności | Invest Dzierżoniów

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miasta, dotyczącej gospodarki -  investin.dzierzoniow.pl

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2020 roku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 września 2021 roku.

Stan dostępności cyfrowej

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR,
 • w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Dzierżoniowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.

Wyłączenia:

 • dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiszowe

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym https://investin.dzierzoniow.pl/node, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu,
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki,
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej,
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony,
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu,
 • ESC – anulowanie podpowiedzi.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono 22 września 2020 roku, od tego czasu jest ona aktualizowana na bieżąco.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 28 marca 2024 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.investin.dzierzoniow.pl spełnia wymagania w 100%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Straszak, adres poczty elektronicznej: estraszakatum [dot] dzierzoniow [dot] pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 645 08 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Rynek 1 Urząd Miasta

Dojazd do siedziby Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1

w odległości ok. 260 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej przy ul. Piastowskiej (dojście do urzędu ul. Wrocławską).

Dostępność strefy obsługi klienta

Rynek 1 – Parter: Biuro Obsługi Klienta, Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Urząd Stanu Cywilnego,Kasa.
I piętro na które można dostać się windą: Sekretariat Burmistrza, Biuro Rady Miejskiej, Sala Rycerska.
Osoby delegowane do udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami na terenie Urzędu Miasta są pracownicy Biura Obsługi Klienta.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • Pierwsze (od ul. Świdnickiej) schodami lub pochylnią dla osób ze szczególnymi potrzebami, prowadzącymi do Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Utrudnienia – pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami do wejścia od ul. Świdnickiej nie jest automatyczna, ale spełnia standardy.
 • Drugie (od ul. Świdnickiej) pasażem przez „Żelazną Bramą”, prowadzące do Biura Obsługi Klienta, Kasy i Terenowego Punktu Paszportowego – gdzie obsługiwani są klienci Urzędu Miasta.
 • W pasażu za „Żelazną Bramą” a przed wejściem do Biura Obsługi Klienta znajduje się winda (wymiary 1,40m x 1,35 m, wejście 0,9 m.), którą klient może dojechać do Biura Burmistrza, Sali Rycerskiej, Biblioteki i Biura Rady Miejskiej.
 • Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu.
 • Trzecie wejście prowadzi do Urzędu od strony zachodniej (od ul. Ząbkowickiej), przeznaczone jest dla klientów Biura Rady Miejskiej (dojście nie jest dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami).

Dostępność parkingu

Ogólnodostępny parking ze specjalnymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych położone jest około 30 metrów od wejść do Urzędu Miasta od ul.Świdnickiej.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w pasażu z „Żelazną Bramą”. prowadzącym do Biura Obsługi Klienta, w linii prostej po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku znajdują się pętle indukcyjna:

1 Pętla indukcyjna stacjonarna – znajduje się w Biurze Obsługi Klienta przy pierwszym stanowisku obsługi po lewej stronie od wejścia.
2 Pętla indukcyjna przenośna – znajduje  się w Urzędzie Stanu Cywilnego
3 Pętla  indukcyjna przenośna – znajduje się w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
4 Pętla indukcyjna przenośna – znajduje  się w Biurze Burmistrza
5 Pętla indukcyjna przenośna -  znajduje się w Kasie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie

Tyflomapa

Tyflomapa z zaznaczonymi drogami ewakuacyjnymi oraz punktami gdzie znajdują się pętle indukcyjne umieszczona jest przed budynkiem po lewej stronie przed wejściem do pasażu za „Żelazną Bramą”. W budynku urzędu znajduje się materac i krzesło ewakuacyjne.

Oznakowania

W budynku Urzędu zamontowane są nakładki na poręcze przy schodach  z oznaczeniem w alfabecie Braille’a, tabliczka informacyjna do windy, tabliczki informacyjne do pomieszczeń budynku Urzędu w alfabecie Braille’a, oraz tabliczki informacyjne z wypukłym piktogramem numeru pokoju.

Obsługa osób słabosłyszących

 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
 • w windzie zapewniono informację głosową wskazującą poszczególne piętra oraz zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille.

Informacja o działalności Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Co to jest Urząd Miasta?

 • urzędem miasta kieruje burmistrz,
 • w urzędzie pracują urzędnicy,
 • urzędnicy pomagają obywatelom w załatwianiu swoich spraw.

Czym się zajmuje Urząd Miasta?

 • urząd zajmuje się m.in. opieką, wychowaniem i nauką dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych,
 • urząd prowadzi sprawy związane z meldunkiem, aktami urodzenia i zawarcia małżeństwa,
 • urząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi i przekazuje pieniądze na prowadzone przez nie działania,
 • pracownicy urzędu odpowiadają m.in. za wykonywanie inwestycji, takich jak np. budowa i remonty dróg i budynków, dbanie o zieleń miasta.

Gdzie jest Urząd Miasta w Dzierżoniowie?

 • urząd znajduje się w rynku, w budynku ratusza. Adres urzędu to Rynek 1,
 • w budynku ratusza pracuje burmistrz i urzędnicy, tutaj odbywają się też sesje Rady Miejskiej Dzierżoniowa, czyli cykliczne spotkania radnych, podczas których tworzone jest prawo lokalne,
 • główne wejście do urzędu prowadzi przez pasaż, do Biura Obsługi Klienta,
 • wejściem po schodach trafimy do Urzędu Stanu Cywilnego,
 • w budynku ratusza jest winda,
 • w rynku znajdują się specjalne miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością, zaznaczone są one kolorem niebieskim.

Jak kontaktować się z pracownikami urzędu?

Żeby załatwić sprawę w urzędzie, możesz:

 • wysłać pismo na adres: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów,
 • przynieść pismo do Biura Obsługi Klienta (to specjalny pokój, w którym zostawia się pisma i dokumenty). Pisma przekazujemy później urzędnikom. Biuro Obsługi Klienta jest w budynku ratusza na parterze,
 • przyjść do urzędu i spotkać się z urzędnikiem,
 • zadzwonić pod numer telefonu: 74 645 08 00,
 • napisać e-maila na adres: umatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

W jakich godzinach pracuje urząd?

 • poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30,
 • wtorek 7.30 – 16.30,
 • piątek 7.30 – 14.30.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Bliższe informacje na temat urzędu są na stronach internetowych:

 

Data publikacji: 13.08.2020 13:30:14
Utworzone przez: patryk_sm
Data aktualizacji: 29.03.2024 08:38:23
Liczba odsłon: 113