Wsparcie na poziomie krajowym

Polski Fundusz Rozwoju

Obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowanych pod konkretną potrzebę. Jego celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. PFR działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Częścią Grupy PFR jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu

PAIiH pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają.
W celu jak najlepszej obsługi inwestorów stworzono sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - COI w całej Polsce, które mają na celu poprawienie jakości usług regionów dla inwestorów, a także zapewnienie dostępu do informacji takich jak najnowsze oferty inwestycyjne i regionalne dane mikroekonomiczne. Celem COI jest ułatwianie kontaktów pomiędzy inwestorem a władzami lokalnymi.

Województwo Dolnośląskie (COI)

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej S.A.
Centrum Obsługi Inwestora
Al. Kasztanowa 3a - 5
53-125 Wrocław
tel.: +48 71 736 63 07
e-mail: coiatdawg [dot] pl, coieatdawg [dot] pl
www.dawg.pl

Szczegółowe informacje  dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Data publikacji: 26.08.2021 11:01:28
Utworzone przez: admin_vobacom
Data aktualizacji: 15.09.2021 11:02:01
Liczba odsłon: 25