Rynek pracy w pigułce

Najważniejsze dane statystyczne:               

 • Ludność w wieku przedprodukcyjnym: 4 222 os.
 • Ludność w wieku produkcyjnym: 15 270 os.
 • Ludność w wieku produkcyjnym mobilnym (18 -44 lata) : 8 717 os.
 • Bezrobotni w Dzierżoniowie: 487 os.
 • Bezrobotni w powiecie: 1 593 os.
 • Stopa bezrobocia powiatu: 5,5 %

Bezrobocie:

W latach 2014-2019 korzystna sytuacja gospodarcza w mieście sprawia, że bezrobocie rejestrowane systematycznie malało. W Dzierżoniowie w 2014 roku bez pracy pozostawało 1499 osób. Na koniec 2019 roku liczba bezrobotnych zmalała o blisko dwie trzecie i wynosiła 519  osób. Równocześnie ze spadkiem liczby bezrobotnych obserwowany był  spadek stopy bezrobocia, która na koniec stycznia 2019 r. wyniosła 4,9 % (dla powiatu). Dla porównania, na koniec grudnia 2016 roku stopa bezrobocia wynosiła 16,1%.

Według stanu na koniec 2020 r. liczba bezrobotnych w Dzierżoniowie wynosiła 687 osób i była wyższa o 172 osoby w porównaniu do 2019 r. Stopa bezrobocia w powiecie wzrosła do 6,8%. Na zwiększenie liczby bezrobotnych z pewnością miała wpływ pandemia COVID -19, ze względu na trudną sytuację gospodarczą przedsiębiorcy dokonali redukcji zatrudnienia.

W 2021 r. liczba bezrobotnych w Dzierżoniowie wynosiła 505  osób i była niższa o 182 osoby w porównaniu do 2020 r. Stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 5,3%. W 2022 r. zauważalny był dalszy spadek bezrobocia z 505 osób w 2021 r. do 482 osób  na koniec 2022 r. W 2023 r. liczba bezrobotnych pozostała na podobnym poziomie - 487 osób.

Tabela nr 1. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Dzierżoniowie w latach 2014 - 2023

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w Dzierżoniowie
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1499 1105 935 733 571 519 687 505 482 487

Dane: GUS

Wynagrodzenie:

W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dzierżoniowskim wynosiło 5.723,65 PLN, co odpowiada 85,40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Szczegółowe przedziały wynagrodzenia kadry kierowniczej, pracowników biurowych i pracowników produkcyjnych przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela nr 2. Wynagrodzenie kadry kierowniczej, pracowników biurowych i pracowników produkcyjnych w PLN.

Kadra kierownicza oraz pracownicy biurowi PLN
minimum optimum maksimum
Dyrektor Zakładu (do 100 pracowników) 23 000 25 000 33 000
Dyrektor Zakładu (od 100 do 500 pracowników) 25 000 35 000 40 000
Dyrektor Zakładu ( powyżej 500 pracowników) 35 000 40 000 50 000
Kierownik Produkcji 18 000 20 000 23 000
Mistrz Zmianowy 8 000 10 000 12 000
Kierownik Jakości 16 000 18 000 25 000
Inżynier Jakości
(3-5 lat doświadczenia)
9 000 9 500 13 000
Kierownik Inżynierii 16 000 18000 20000
Inżynier Procesu Produkcyjnego
(3-5 lat doświadczenia)
8 500 10 000 12 500
Kierownik Projektu 16 000 17 000 23 000
Inżynier Projektu
(3-5 lat doświadczenia)
11 000 13 000 14 000
Kierownik Lean 16 000 18 000 21 000
Inżynier Produkcji Lean
(3-5 lat doświadczenia)
8 500 10 000 12000
Kierownik Utrzymania Ruchu 15 000 18 000 22 000
Inżynier Utrzymania Ruchu
(3-5 lat doświadczenia)
10 000 11 000 12 000
Inżynier narzędziowy (3-5 lat doświadczenia) 10 000 12 000 14 000
Kierownik R&D  (od 10-15 pracowników) 18 000 22 000 27 000
Inżynier R&D 11 000 13 000 15 000
Inżynier Produktu (3-5 lat doświadczenia) 11 000 12 000 15 000
Kierownik logistyki 15 000 18 000 23 000
Planista Produkcji (3-5 lat doświadczenia) 8 000 10 000 10 500
Specjalista ds. Logistyki (3-5 lat doświadczenia) 8 000 9 000 10 000
Kierownik Magazynu (produkcja) 10 000 14 000 16 000
Kierownik Transportu (produkcja) 10 000 14 000 16 000
Kierownik ds. BHP 11 000 15 000 20 000
Specjalista ds. BHP (3-5 lat doświadczenia) 9 000 10 000 12 000
Kierownik Zakupów 15 000 18 000 23 000
Specjalista ds. Zakupów 9 000 10 000 12 000

 

Pracownicy produkcyjni PLN
minimum optimum maksimum
nisko wykwalifikowani 4242 4 800 5 500
średnio wykwalifikowani 4 800 5 500 7 000
wysoko wykwalifikowani 6 000 7 000 8 000

Dane: HAYS Poland Sp. z o.o.

Najczęściej oferowane benefity pozapłacowe:

 • pakiet medyczny,
 • karta sportowa,
 • ubezpieczenie na życie,
 • plany emerytalne,
 • premia frekwencyjna,
 • dofinansowanie posiłków,
 • dofinansowanie urlopu,
 • dofinansowanie dojazdów do miejsca pracy,
 • dofinansowanie wydarzeń kulturalnych,
 • dofinansowanie szkoleń,
 • pakiet na święta Bożego Narodzenia,
 • prezenty na specjalne okazje.