Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie  w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wsparcie skierowane jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność w subregionie wałbrzyskim województwa dolnośląskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki).
Dofinansowanie przeznaczyć będzie można na inwestycje w MŚP z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy, dywersyfikacji, unowocześnienia przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności. Projekty wspierane w konkursie muszą wpisywać się w cel gospodarczy transformacji subregionu wałbrzyskiego zawarty w Programie FEDS 2021-2027 oraz w TPST, którym jest  aktywizacja gospodarcza oraz wzmocnienie konkurencyjności poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału subregionu w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ograniczenia niskiej emisji i dekarbonizacji.

W ramach działania Transformacja gospodarcza 9.4 typ Inwestycje w MŚP wsparcie zostanie przeznaczone na inwestycje początkowe.

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • dla wydatków objętych rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 wynosi:

       - dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

       - dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

  • dla wydatków na pracę przygotowawcze oraz kosztów pośrednich (objętych ryczałtem), których podstawą finansowania jest rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 intensywność pomocy jest tożsama z intensywnością pomocy publicznej określoną wyżej.

Termin składania wniosków: 5 lipca - 4 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego.