Odstąpienie od poboru należności z tytułu czynszu za najem wiat i pawilonów, stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

22 lutego Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła uchwałę, na mocy które  handlujący na Targowisku Miejskim będą mogli ubiegać się
o odstąpienie od poboru należności z tytułu czynszu za najem wiat i pawilonów, stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie odstąpienia od poboru należności z tytułu czynszu za najmem wiat i pawilonów, stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów, położonych na terenie Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym przez COVID-19 przewiduje wsparcie przędsiębiorstwom, które spełnią łącznie następujące warunki:

  • nastąpiło pogorszenie płynności finansowej - spadek przychodu za okres od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu osiągniętego w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 grudnia 31 grudnia 2019 roku,
  • przedsiębiorstwo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniało kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
  • złoży wniosek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały oraz formularz informacji, nie później niż do 31 maja 2021 roku,
  • przedłoży dokumenty, potwierdzające spadek przychodu,
  • łączna wartość pomocy nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt 22 lit a Tymczasowych ram.

O wsparcie będzie można wnioskować, gdy uchwały wejdą w życie (w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego) o czym będziemy informować.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 74 645 08 70.

Data publikacji: 25.02.2021 12:03:02
Utworzone przez: mkrupska
Data aktualizacji: 26.02.2021 14:11:27
Liczba odsłon: 0